ORGANIZING COMMITTEE

GENERAL CO-CHAIRS

Guangrong Gao
University of Delaware
Depei Qian
Beihang University
Xinbo Gao
Xidian University

ORGNIZATION CHAIR

Quan Wang
Xidian University

PROGRAM CO-CHAIRS

Barbara Chapman
University of Houston
Wenguang Chen
Tsinghua University

PUBLICATIONS CHAIR

Stephane Zuckerman
University of Delaware

LOCAL ARRANGEMENTS CO-CHAIRS

Qiguang Miao
Xidian University

PUBLICITY CHAIRS

Xiaofei Liao
HUST
Choli Wang
HKU
Koji Inoue
Kyushu University

REGISTRATION CHAIR

Jianfeng Song
Xidian University

WEB CHAIR

Yining Quan
Xidian University

STEERING COMMITTEE

Kemal Ebcioglu
Global Supercomputing USA (Chair)
Hai Jin
Huazhong Univ. of Science & Technology, China
Chen Ding
University of Rochester, USA
Jack Dongarra
Univ of Tennessee, USA
Guangrong Gao
Univ of Delaware, USA
Daniel Reed
University of Iowa, USA
Zhiwei Xu
Institute of Computing Technology, China
Yoichi Muraoka
Waseda University, Japan
Jean-Luc Gaudiot
University of California Irvine, USA
Guojie Li
Institute of Computing Technology, China
Viktor Prasanna
University of Southern California, USA
Weisong Shi
Wayne State University, USA
Tony Hey
Microsoft, USA

PROGRAM COMMITTEE

David Abramson
University of Queensland
Hong AN
USTC
Pavan Balaji
Argonne National Lab
Taisuke BOKU
University of Tsukuba
Sunita Chandrasekaran
University of Delaware
Barbara Chapman
Stony Brook University
Wenguang CHEN
Tsinghua University
Yurong CHEN
Intel
Yeching Chung
National Tsinghua University, Taiwan
Zhihui DU
Tsinghua University
Robert Harrison
Brook University
Torsten Hoefler
ETH
Chao LI
SJTU
Miron Livny
University of Wisconsin at Madison
Yi LIU
Beihang University
Kai LU
NUDT
Yutong LU
NUDT
Yingwei LUO
PKU
Keiji Kimura
Waseda University
Kise Kenji
Tokyo Institute of Technology
Xiaosong Ma
Qatar Computing Research Institute
Philip Papadopoulos
UCSD
Xuanhua SHI
HUST
Weiguo WU
XJTU
Jingling Xue
UNSW
Chao YANG
Institute of Software, CAS
Jun YAO
Huawei
Li Zha
ICT, CAS
Weihua ZHANG
Fudan University
Yunquan ZHANG
ICT, CAS
Yuefan DENG
Stony Brook University